Nieuwe regels bij schulden en incassokosten overheid in 2018

Per 1 januari 2018 gaan een aantal nieuwe regels gelden die van belang zijn voor mensen met schulden. Vanaf 2018 word je beter beschermd tegen voorhuwelijkse schulden van je echtgenoot. Wanneer je een klacht tegen een deurwaarder wil indienen bij de kamer voor gerechtsdeurwaarders moet je eerst € 50 betalen. De kostendelersnorm wordt ingevoerd voor betalingsregelingen en kwijtschelding belastingen en toeslagen. En de overheid mag minder incassokosten in rekening brengen.

Trouwen in 2018

Vanaf 1 januari 2018 gaat voor mensen die gaan trouwen de beperkte gemeenschap van goederen als standaardregeling gelden. Dit betekent dat schulden en vermogen van vóór het huwelijk niet in de gemeenschap vallen. Wanneer schulden niet in de gemeenschap vallen kunnen deze ‘privéschulden’ nog steeds op de gemeenschap worden verhaald, maar dan slechts tot de helft van de waarde van het gemeenschappelijk goed. Ook schenkingen en erfenissen vallen met deze nieuwe regeling niet meer automatisch in de gemeenschap.

Met deze wetswijziging is er standaard sprake van drie vermogens: ieder heeft een privévermogen en er is een gemeenschappelijk vermogen. Wanneer je 20 jaar getrouwd bent zal het mogelijk lastig zijn om aan te tonen van wie het geld is (privé of gemeenschappelijk). Wanneer het niet aangetoond kan worden geldt de regel dat het tot het gemeenschappelijk vermogen behoort. Een goede boekhouding is dus aan te bevelen. Deze nieuwe regels gaan gelden voor mensen die nu gaan trouwen en geen aparte afspraken maken.

Klacht tegen deurwaarder? Eerst 50 euro betalen!

Vanaf 1 januari 2018 moet je eerst € 50 griffierecht betalen voordat je over het handelen van een deurwaarder een klacht kunt indienen bij de Kamer voor gerechtsdeurwaarders. Een bizarre nieuwe regel omdat juist mensen met financiële problemen te maken krijgen met deurwaarders. Vaak hebben mensen met schulden slechts € 50 leefgeld per week. Wanneer de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard moet de deurwaarder het door de klager betaalde griffierecht vergoeden.
De invoering van het griffierecht hangt samen met de doorberekening van de kosten van toezicht en  tuchtrecht aan de deurwaarders.

Kostendelersnorm betalingsregeling en kwijtschelding

Per 1 januari 2015 is in de Participatiewet de kostendelersnorm ingevoerd. De hoogte van de bijstandsnorm is daarmee afhankelijk geworden van het aantal personen waarmee de kosten kunnen worden gedeeld, kostendelers genoemd. De bijstandsuitkering wordt lager naarmate er meer personen in de woning hun hoofdverblijf hebben. Als kostendelers tellen mee alle meerderjarigen die hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning, met uitzondering van personen jonger dan 21 jaar, commerciële relaties (bijvoorbeeld huurders en kostgangers) en studenten.

De invoering van de kostendelersnorm in de kwijtscheldingsregeling en in de AOW was uitgesteld tot 1 januari 2018. De invoering in de AOW is inmiddels van de baan maar de invoering in de kwijtscheldingsregeling gaat gewoon door. De kostendelersnorm zou ook ingevoerd worden in de beslagvrije voet berekening. De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden heeft zich hiertegen verzet omdat de beslagvrije voet al te complex is met als gevolg dat deze in 75% van de gevallen te laag wordt vastgesteld. Pas op het allerlaatste moment, vlak voor de beoogde invoeringsdatum, heeft het kabinet besloten af te zien van invoering van de kostendelersnorm in de beslagvrije voet, met name omdat dit tot een onuitvoerbare regeling zou leiden.

Als gevolg van invoering van de kostendelersnorm zullen kostendelers minder gauw voor kwijtschelding van (gemeentelijke) belastingen in aanmerking komen en zullen zij bij betalingsregelingen voor belasting- en toeslagschulden per maand meer moeten aflossen. Nu de kostendelersnorm niet is ingevoerd in de beslagvrije voet, maar wel wordt ingevoerd in de berekening van de betalingscapaciteit leidt dit tot de bizarre consequentie dat vrijwillig aflossen van belastingen en toeslagen in bepaalde situaties ongunstiger is dan loonbeslag en verrekening.

Incassokosten overheid begrensd

Voor de overheid als schuldeiser gaat per 1 januari 2018 dezelfde staffel voor incassokosten gelden als bij private schuldeisers. Dus niet 15% over de hele hoofdsom, maar: 15% over de eerste € 2500, 10% over de volgende € 2500, etc.

Er gelden wel een aantal afwijkende regels:

  • De incassokosten worden in rekening gebracht bij het uitbrengen van het dwangbevel.
  • Het minimumbedrag ad. € 40 incassokosten geldt niet voor de overheid. Bij een hoofdsom van € 100 mag dus maximaal € 15 aan incassokosten worden berekend.
  • De buitengerechtelijke kosten mogen volgens de toelichting op het Besluit alleen berekend worden wanneer ze daadwerkelijk zijn gemaakt;
  • Er mag alleen BTW over de buitengerechtelijke kosten berekend worden, wanneer de invordering is uitbesteed en er geen recht op een bijdrage uit het BTW-compensatiefonds bestaat;
  • Naast de buitengerechtelijke kosten mogen nog apart kosten voor het verzenden van een aanmaning berekend worden.

Bron: www.schuldinfo.nl / Andre Moerman

Divosa/VNG: Onderzoek alle signalen van risico’s op schulden

Divosa en VNG willen een onderzoek naar welke bundeling van signalen goed laat zien welke huishoudens risico lopen op problematische schulden. In dit verband hebben wij ook gereageerd op de internetconsultatie over twee regelingen op het gebied van energielevering aan kleinverbruikers.

Door aanpassing betere vroegsignalering schulden

 

Divosa en VNG zijn voorstander van aanpassing van de Regeling Afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit/gas en de Warmteregeling. Hieronder leggen we de aanpassing uit:

  • Met de huidige regelingen waren energieleveranciers verplicht in de wintermaanden gegevens van mensen bij wie de energie wordt afgesloten, aan de gemeente door te geven, zodat de gemeente ondersteuning kan bieden. Het blijkt dat mensen die in de zomermaanden worden afgesloten, en van wie de gegevens dus niet aan de gemeente doorgegeven hoeven te worden, vaak óók nog in de wintermaanden zijn afgesloten.
  • De aanpassing regelt dat ook in de zomermaanden de gegevens van mensen die worden afgesloten doorgegeven worden aan de gemeente. Daardoor kan de gemeente het hele jaar aan vroegsignalering van schulden werken.

 

Bundeling van signalen

 

Divosa en VNG pleiten ervoor om te onderzoeken welke bundeling van signalen het best aangeeft welke huishoudens risico lopen op problematische schulden. Op deze manier kunnen gemeenten de capaciteit voor vroegsignalering effectief inzetten.

 

Meer informatie

 

Bron: VNG

Gerelateerd nieuws (Credit Expo): “Problematische Schulden in Nederland: een analyse en structurele oplossing voor een maatschappelijk probleem en commercieel dilemma

Gemiddelde huurstijging woningcorporaties maximaal 2,4 procent in 2018

Woningcorporaties mogen hun huren in 2018 gemiddeld met maximaal 2,4 procent verhogen. Voor individuele huurders is een hogere huurstijging mogelijk. De percentages voor de huurstijging werden op 20 december 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. De meeste woningcorporaties kozen de afgelopen jaren voor lagere huurverhogingen dan toegestaan.

De maximaal toegestane huurstijging voor individuele huurders hangt af van het inflatiepercentage en het huishoudinkomen. Het inflatiepercentage van 1 december 2016 tot 1 december 2017 is 1,4 procent. Voor huishoudens met een inkomen:
– tot en met 41.056 euro stijgt de huur maximaal 3,9% (de inflatie + opslag van 2,5 procentpunt)
– boven 41.056 euro stijgt de huur maximaal 5,4% (de inflatie + opslag van 4 procentpunt)

Huursombenadering

Sinds 2017 geldt de huursombenadering. Dat betekent dat de gemiddelde huursom voor zelfstandige woningen van corporaties slechts met een beperkt percentage mag stijgen: de inflatie + 1 procent. Het optrekken van de huur na een verhuizing telt daarin mee. Woningcorporaties moeten huurverhogingen boven het gemiddelde dus compenseren met lagere of geen huurverhogingen voor andere huurders. De meeste woningcorporaties kozen in 2017 voor een veel lagere huurverhoging dan maximaal was toegestaan, namelijk gemiddeld 1,1 procent.

Onzelfstandige woonruimte

Voor onzelfstandige woningen, zoals kamers, mag de huur per 1 juli 2018 met maximaal 2,9 procent worden verhoogd. In de Staatscourant staat bij dit type woonruimte een verkeerd percentage: 3,9 procent. Dit wordt in januari gecorrigeerd met een rectificatie.

Bron: Aedes

Promotieonderzoek ‘Het incasseren van ongenoegen: deurwaarders en schuldenaren’ gepubliceerd (met commentaar/opinie Paul Otter)

Marjolein Odekerken heeft  onder leiding van prof. dr. Alex Brenninkmeijer en prof. dr. Frank Bovenkerk haar promotieonderzoek ‘Het incasseren van ongenoegen: deurwaarders en schuldenaren’ succesvol afgerond. Het betreft een empirisch onderzoek naar conflictueuze interacties tussen deurwaarders en schuldenaren aan de deur (kwalitatief en kwantitatief). Op 4 december 2017 vond haar promotie in Utrecht plaats.

Download het onderzoek (PDF, 500 pagina’s) ‘Het incasseren van ongenoegen: deurwaarders en schuldenaren’.

Commentaar / opinie Paul Otter 

Gerechtsdeurwaarders stonden centraal in het promotieonderzoek van criminologe / rechtssociologe Marjolein Odekerken, dat deze week uitkwam. Een van haar bevindingen is dat gerechtsdeurwaarders soms zelf conflicten uitlokken met hun gedragingen.

In de uitnodiging van de promotie staat dat ‘de van oudsher pacificerende functie van de gerechtsdeurwaarder naar de achtergrond is verdwenen. Hij lokt met zijn gedragingen nu zelf conflicten uit, in plaats van die te voorkomen’. Dat is even slikken voor deze blogger, die gerechtsdeurwaarder is….

Pacificerende functie

Eerst even over de ‘van oudsher pacificerende functie’. Zijn gerechtsdeurwaarders dan vredestichters? Ja, in zekere vorm wel. In ons rechtssysteem willen we eigenrichting uitsluiten. Recht wordt gesproken door rechters en uitgevoerd door gerechtsdeurwaarders. Die gerechtsdeurwaarder is onafhankelijk en onpartijdig en daar ligt zijn pacificerende taak. Als de schuldeiser zelf beslag zou mogen leggen, is de kans op escalatie groot. Daarom verbiedt de wet zijn aanwezigheid zelfs. Die taak is exclusief aan gerechtsdeurwaarders toebedeeld. Daarmee hebben gerechtsdeurwaarders dus
inderdaad een pacificerende, of de-escalerende taak.

Conflicten uitlokken?

Lokken gerechtsdeurwaarders zelf met hun gedragingen conflicten uit? Mijn eerste reactie is ontkennen en gelijk de verdediging in. Ik doe dit werk al vijfentwintig jaar. In die tijd heb ik eigenlijk verbazingwekkend weinig escalatie meegemaakt. Natuurlijk wel gespannen en emotionele mensen, maar dat is logisch bij een beslag of ontruimingen. Gebeurt er dan niets? Helaas zijn er wel incidenten en helaas soms zelfs serieuze incidenten. Elk incident is er een te veel. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is daarom actief op zowel de preventie als vervolging van deze incidenten.

Andere invulling sociale rol

Het proefschrift van Odekerken doornemend (isbn 9789462904415) komt een vraag bij me op. Odekerken geeft herhaaldelijk aan dat gerechtsdeurwaarders hun sociale rol serieuzer moeten nemen. Doen we dat nu dan niet goed? Dat is denk ik de verkeerde vraag. Die vraag moet zijn: kan het beter?

In de vijfentwintig jaar dat ik gerechtsdeurwaarder ben, is er veel veranderd. Dat geldt ook voor de invulling van de sociale rol. Vroeger moesten we alleen zorgen dat het recht werd uitgevoerd. Steeds meer wordt van ons verwacht dat we daarbij rekening houden met de mens achter de schuldenaar. Die veranderingen stoppen niet en de maatschappij stelt steeds meer eisen. Dat vergt andere kwaliteiten van ons gerechtsdeurwaarders en we zullen daarin mee moeten gaan, of beter nog: vooroplopen. Odekerken geeft daartoe een aanzet.

Kans voor verbetering

Voor mij als bestuurslid van de KBvG dus aanleiding om met Marjolein in gesprek te gaan. Wat kunnen we verder verbeteren, waar liggen kansen? Gerechtsdeurwaarders staan midden in de maatschappij. De vonnissen die rechters wijzen, moeten wij in de praktijk uitvoeren. Dan is pragmatisch werken een vereiste. Wanneer haar onderzoek bijdraagt aan pacificeren en de-escaleren gaan wij daar pragmatisch mee om! En…. Marjolein, gefeliciteerd met je promotie!

Paul Otter is gerechtsdeurwaarder en bestuurslid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). De KBvG zorgt voor een goede beroepsuitoefening door de gerechtsdeurwaarders bij de uitvoering van hun taken, met oog beide partijen. Paul blogt regelmatig over actuele zaken.

Bron: KBvG