Nieuwe Klantgroepmanager Huur voor Syncasso: Bart Zomerdijk

Op 15 augustus jl. is Bart Zomerdijk in dienst getreden bij Syncasso als Klantgroepmanager Huur. Zijn kerntaak is ervoor te zorgen dat de behandeling van de incasso-opdrachten in lijn is met de afspraken die gemaakt zijn met relaties in de Huursector en de uitvoering zich baseert op onze kernwaarden (Be)Grip, Verbinden en Overtreffen.

Bart (57) kent zowel de kant van de opdrachtgever als de kant van de deurwaarder vanuit zijn lange praktijkervaring aan beide kanten van het huurincassoproces. Zijn kennis en ervaring helpen Syncasso om de resultaten nog verder te verbeteren en de processen in de huurincasso verder te optimaliseren.

Bart-Zomerdijk-300x200

Bart Zomerdijk is rechtstreeks telefonisch te bereiken via 06 – 13092311 of per email b.zomerdijk@syncasso.nl

Bron: Syncasso

Hoe goed kent u uw huurders?

Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe goed u uw huurders eigenlijk kent? En ook waaróm dat steeds belangrijker wordt? De tijd dat elke creditmanager op een huurincassoafdeling alle huurders en hun betalingsgedrag persoonlijk kende, is allang voorbij. Kennis in de vorm van data is nu essentieel en een gedifferentieerd incassoproces is een must.

Trending topic

Momenteel zijn ‘multichannel benadering’ en ‘segmenteren’ trending topics als het gaat om inrichting van nieuwe huurincassoprocessen, maar ook ‘preventie’ staat steeds hoger op de agenda.

Door de data die u heeft over uw huurders en hun betaalgedrag slim te benutten, kunt u immers met uw verschillende huurders op de meest effectieve wijze communiceren, betalingsachterstanden sterk terugdringen, waar nodig preventieve maatregelen treffen én uw externe creditmanagementpartners benchmarken. Hoe mooi kan het zijn? Wat daarbij echter vaak onderbelicht blijft, is dat een goede datakwaliteit daarvoor essentieel is.

Waar wringt de schoen?

Een bekend probleem is dat de beschikbare data over huurders niet op de juiste manier in uw systeem is ingevoerd of dat deze onvolledig en gedateerd is. Uw externe creditmanagementpartners hebben ook data opgebouwd, maar door het ontbreken van een koppeling met uw systeem kunt u die niet benutten of privacywetgeving verzet zich tegen het delen van die gegevens.

Multichannel communicatie heeft geen zin als u niet beschikt over actuele mobiele telefoonnummers en e-mailadressen van uw huurders. Het inrichten van verschillende risicoprofielen werkt niet wanneer deze niet periodiek geactualiseerd worden. En zo zijn er nog talloze andere beren op te weg te bedenken.

Datakwaliteit & expertise

Toch zijn er voldoende mogelijkheden om al uw huurders en hun betaalgedrag goed in kaart te brengen. Externe partijen kunnen u bijvoorbeeld helpen met het opschonen, verrijken en ontdubbelen van uw data. Zo beschikt u steeds over correcte en actuele data die u kunt toepassen in uw huurincassoproces.

Er zijn ongetwijfeld ook corporaties waar data wel gestructureerd en op de juiste plaats wordt ingevoerd. En waar ijverig wordt gewerkt aan het actualiseren van de contactgegevens van de huurdersportefeuille. Helaas zien we nog te vaak dat er niets met die data gedaan wordt voor het inningsproces, want de expertise ontbreekt om daar verschillende (risico)profielen en effectieve processen aan te koppelen. In de praktijk blijkt het namelijk niet zo eenvoudig om de juiste analyses en conclusies te verbinden aan de enorme hoeveelheid data die beschikbaar is.

Betaalgedrag voorspellen

In dit kader is het de ultieme wens om op basis van data van uw huurders te komen tot een voorspellende waarde over het toekomstige betalingsgedrag. Hoe eerder een verandering in het betalingsgedrag en de oorzaak daarvan kan worden gesignaleerd, hoe sneller u daarover proactief met uw huurder in contact kunt treden. Dat voorkomt bovendien een incassoprocedure.

U kunt zelf al aan de slag met het definiëren van verschillende (risico)profielen en het zorgen voor periodieke updates op basis van betalingsregeling en externe factoren. Tegelijkertijd sluiten reeds ontwikkelde profielen van gespecialiseerde dataleveranciers vaak ook feilloos aan op de verschillende profielen die u hiervoor nodig acht.
Welk platform?

Het optuigen van een gesegmenteerd proces binnen uw primair systeem is geen eenvoudige opgave. Vaak leent uw software zich niet voor meerdere processen of sluit creditmanagementsoftware niet goed aan bij uw huuradministratie.

De tijd staat gelukkig niet stil en er zijn diverse initiatieven die uiteindelijk zullen leiden tot een passend platform voor de huursector. Belangrijk is om te kiezen voor slimme tooling met mogelijkheid tot dataverrijking, risico scoring, multichannel benadering en segmentatie en bovenal een platform dat eenvoudig is aan te sluiten op uw debiteurenadministratie.

Profiteer van bestaande mogelijkheden

Vergeet in de drang om mee te zeilen op de spreekwoordelijke golven van vernieuwing vooral niet om éérst uw data op orde te brengen en deze op een slimme manier te gebruiken. Pas dán gaat u optimaal profiteren van de kansen die dat biedt.

Bron: Vesting Finance

Woonbond: “Maak op tijd bezwaar tegen de huurverhoging”

Bent u het niet eens met de huurverhoging die op 1 juli ingaat? De komende dagen kunt u nog bezwaar maken. Na 30 juni bent u te laat. U zit dan aan de huurverhoging vast.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging kan op twee manieren. U stuurt uw verhuurder een brief met de reden(en) van uw bezwaar. Of u stuurt géén brief, maar maakt alleen bezwaar door de oude huurprijs te blijven betalen.

Schriftelijk bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken met een brief? Zorg dan dat die brief vóór 1 juli bij uw verhuurder is.  Is uw verhuurder het niet eens met uw bezwaar? Dan moet hij uw bezwaar doorsturen naar de Huurcommissie. Totdat de Huurcommissie uitspraak heeft gedaan kunt u de oude huurprijs blijven betalen. Als u ongelijk krijgt van de Huurcommissie moet u de huurverhoging alsnog betalen, plus 25 euro aan leges. Het is dus een goed idee om geld apart te zetten totdat u de uitspraak weet.

Oude huurprijs blijven betalen

Wilt u bezwaar maken door de oude huurprijs te blijven betalen? Regel dat dan vóórdat de huur van juli betaald moet zijn. Als u de huur per automatische incasso betaalt moet u de incasso-opdracht intrekken, anders wordt de verhoogde huur automatisch van uw rekening afgeschreven. Na het intrekken van de incasso-opdracht moet u de huur op een andere manier gaan betalen. Dat kan bijvoorbeeld met een periodieke overschrijving.

Controleer of uw bezwaar kans maakt

Voor u bezwaar maakt, is het goed om te controleren of uw bezwaar kans maakt. Met de check Controleer de Huurverhoging 2016(externe link) gaat u na of het voorstel voor de huurverhoging aan alle wettelijke eisen voldoet. Als u een wettelijk erkende reden heeft om bezwaar te maken, toont het programma een bezwaarbrief die u kunt opsturen aan uw verhuurder.

Ingangsdatum huurverhoging

Tegen een huurverhoging die per 1 juli ingaat moet u vóór 1 juli bezwaar maken. Voor een huurverhoging met een latere ingangsdatum hebt u langer de tijd. Als uw huurverhoging bijvoorbeeld op 1 augustus ingaat, hebt u nog tot 1 augustus om bezwaar te maken.

Persoonlijk advies nodig?

Wilt u persoonlijk advies over bezwaar maken? Neem contact op met de Huurderslijn (020-5517755), de ledenservice van de Woonbond. Om geholpen te worden aan de Huurderslijn moet u lid zijn (of lid worden) van de Woonbond.

Bron: Woonbond

Amsterdamse corporaties nemen initiatief voor verlaging huren per 1 oktober a.s.

Nieuw puntenstelsel leidt tot lagere huur voor enkele duizenden woningen in Amsterdam
Per 1 oktober 2015 telt als gevolg van een wetswijziging de WOZ-waarde mee in de bepaling van de waardering van alle huurwoningen en daarmee ook van de hoogte van de huur die gerekend mag worden.
Enkele duizenden sociale huurwoningen van Amsterdamse corporaties hebben daardoor nu minder punten in het woningwaarderingsstelsel dan voorheen. Als een sociale huurwoning als gevolg hiervan nu een hogere huur heeft dan de nieuwe maximaal redelijke huur, verlagen de Amsterdamse corporaties de netto huurprijs tot het niveau dat maximaal redelijk is voor deze woningen. Alle corporaties in Amsterdam spannen zich in om de huurverlaging zo spoedig mogelijk in te laten gaan, op 1 oktober a.s. of zo snel als mogelijk met terugwerkende kracht.

Er zijn ook woningen die als gevolg van deze wijzigingen een hoger aantal punten krijgen in het woningwaarderingsstelsel. Voor de zittende huurders in deze woningen verandert er op dit moment niets. Wel kan het zijn dat er meer ruimte komt voor de huurverhoging per 1 juli. Uiteraard wordt dat uitgevoerd volgens de dan geldende regels voor huurstijging.

In 2016 krijgen alle huurders van de Dienst Belastingen van de gemeente Amsterdam een WOZ beschikking thuis gezonden, waarin staat wat de WOZ waarde is van hun huurwoning. Voorbeelden aantallen woningen die voor verlaging in aanmerking komen:

  • De Key 1506 woningen, per maand gemiddeld 35 euro minder huur (totale bezit van de Key omvat ca 27.600 woningen)
  • De Alliantie 500 woningen, per maand gemiddeld ruim 30 euro minder (totale bezit van de Alliantie omvat in Amsterdam ca 19.500 woningen)
  • Eigen Haard ca 1400 woningen per maand gemiddeld ca 34 euro minder (totale bezit van Eigen Haard in Amsterdam omvat ca 34.500 woningen)
  • In totaal bezitten de woningcorporaties in Amsterdam ca 189.500 woningen.

Meer informatie over de aanpassing van de huren als gevolg van het herziene puntenstelsel staat op de site van Aedes

Bron: AFWC (Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties